ACMA (Industrias AMAT,S.L.)ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
EMPRESA - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
PRODUCTOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
CATALOGO - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
SERVICIOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Contactos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACMA (Industrias AMAT,S.L.) - Productos Acma

Els servomotors elèctrics, pneumàtics i hidràulics "ACMA" que els presentem a continuació, són el fruit de l'experiència adquirida en llargs anys d'investigació i desenvolupament d'accionaments per a l'automatització de vàlvules. Disposem de models adequats per a qualsevol classe de vàlvula, sense limitació de grandària. A continuació els oferim la gamma d'aplicació dels nostres fabricats, els quals no són exhaustius ni excloents. El nostre Departament Tècnic està a la seva disposició per a estudiar l'accionament mes idoni a les seves necessitats.

Actuadors elèctricos: Serie SM Gir angular 90º Servomotors de gir angular 90º, per a la automatització de vàlvules de papallona i bola, amb parells de maniobra des de 400 a 14.000 Nm. i brides de acoblament normalitzades ISO.

Actuadors elèctrics multivoltes: Series B y C Servomotors multivoltes, ascendents o rotatius, per automatització de vàlvules de comporta, tallant, globus, membrana, canal, etc., con parells de maniobra des de 250 a 5000 Nm., brides normalitzades ISO i adaptació específica a cada vàlvula.

Actuadors elèctrics modulars: Serie UM Servomotors modulars, per la automatització de vàlvules que precisen un moviment lineal o angular, amb parells de maniobra alts. Compostos d'una unitat motriu i un reductor final de potència.

Motorreductors: Serie RMV/ RMT Motorreductors dissenyats per la maniobra de comportes així com elements mecànics amb moviment lineal. Aptes per treballs a la intemperie i condicions dures de treball com depuradores, edars, etc.

Reductors manuals: Series R-RM/RV Accionaments manuals a vis-sense-fi corona per qualsevol tipus de vàlvula o comporta.

Aparells de nivell Els teleindicadors de nivell serveixen per la medició de gas-oil, olis i tota classe de productes aquosos amb o sense viscositat, no corrosius. També els interruptors de nivell són per aquest tipus de producte.

Actuadors pneumàtics: Series A-926 y A-380 Cilindres pilotats per aire a presió, preparats per acoblar directament sobre les vàlvules rotatives i lineals i equipats amb els seus corresponents dispositius de control i comandament. Dissenyats específicament per cada necessitat operativa.

Actuadors hidràulics: Series AH,HC y A-928 Constituits per un o dos cilindres accionats mitjançant oli a presió i que poden anar acoblats a vàlvules de gir angular 90º i lineals. Dissenyats específicament per cada necessitat operativa.