ACMA (Industrias AMAT,S.L.)ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
EMPRESA - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
PRODUCTOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
CATALOGO - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
SERVICIOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Contactos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.) Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)

Descripció:

Interruptors automàtics de nivell i avisadors de contingut
ACMA 59 : caixa estanca amb senyalitzador òptic i acústic (muntatge amb ACMA 60)
ACMA 60 : interruptor-avisador de contingut.
ACMA 61 : interruptor de nivell de màxima o mínima i boia de seguretat .
ACMA 85 : interruptor de màxima, mínima i boia de seguretat .
ACMA 86 : interruptor de nivell màxima i mínima.
Els controladors o interruptors de nivell ACMA estan constituïts per una o més boies amb disseny i dimensions adequades per a assolir una perfecta flotabilitat. En el seu interior duen fixat un interruptor basculant de mercuri, protegit per una massa de resina epoxi, que tanca el contacte en posició vertical i ho obre al surar i col·locar-se en posició horitzontal. La connexió als dipòsits és normalment per rosca gas mascle de 2''. Sota demanda les boies poden subministrar-se en altres materials o plastificades .

Teleindicador de nivel - ACMA 113
Els teleindicadors de nivell ACMA-113 són aparells destinats a amidar a distància el nivell de líquids (gas-oil, fuel-oil, olis, pastes, polpes, etc.). L'equip es compon de
a) Element transductor o sonda.
b) Element receptor o quadre.
Els aparells standard estan regulats per a treballar entre 1.500 i 2.000 mm. d'altura. Per a altures distintes preguem ens especifiquin aquesta.
Regulació de mesura en %: sobre comanda es poden subministrar graduades en litres, devent-nos facilitar capacitat, diàmetre i longitud del dipòsit a controlar. El principi de funcionament d'aquests aparells està basat en la pressió, hidrostàtica que exerceix la columna de líquid sobre la membrana de l'element transductor. Les variacions de pressió o nivell es transformen en variacions inductives, capaces de ser amidades electrònicament i captades aquestes en un galvanòmetre o aparell de mesura, en el qual es reflecteix el nivell del dipòsit.